Pembina Ekstrakurikuler Bola Voli: Eko Wahyu Purnomo, S.Pd